Regulamin

Regulamin firmabeztajemnic.pl

Obowiązuje od 20.12.2021

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy i sklep internetowy firmabeztajemnic.pl są dostępne pod adresem internetowym www.firmabeztajemnic.pl i prowadzone są przez Krzysztofa Lipińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Surfski Krzysztof Lipiński wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5321931992 REGON 147223766
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Serwisu i ze Sklepu i określa zasady korzystania z Serwisu i ze Sklepu ze Strony oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 
 3. Serwis internetowy i sklep internetowy www.firmabeztajemnic.pl działają na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.firmabeztajemnic.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.firmabeztajemnic.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Surfski Krzysztof Lipiński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5321931992, REGON 147223766 
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Serwis internetowy – strona główna oraz jej podstrony wraz ze sklepem internetowym (dalej Strona)
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.firmabeztajemnic.pl (dalej Strona)
 7. Karta produktu – pojedyncza podstrona serwisu opisująca szczegółowo produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin 
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 11. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 12. Formularz kontaktowy – formularz dostępny na Stronie www.firmabeztajemnic.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
 13. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 14. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 15. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 16. Newsletter – usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
 17. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 18. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Strony. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Adres Sprzedawcy: Jana Kochanowskiego 9, 05-480 Karczew
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@firmabeztajemnic.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 509 103 273
 4. Konto bankowe Sprzedawcy: 52 1140 2004 0000 3202 7517 0675 (mBank) 
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 09:00-21:00

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.
 5. Zainstalowany program do odczytu dokumentów w formacie PDF (np. Adobe Reader)

§ 5

Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
 1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
 2. korzystanie z Newslettera,
 3. zakup Produktów ze Sklepu
 4. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

§ 6

Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 5 pkt. 1. a) i b) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne. Usługi Elektroniczne określone w § 5 pkt. 1. c) świadczone są zgodnie z kosztem widniejącym na Karcie Produktu każdej z dostępnej w Sklepie rzeczy
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
 1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. umowa o zakup Produktów ze sklepu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w ciągu 90 dni od daty zakupu Produktu
 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 7

Informacje ogólne

 1. Wszystkie treści materiały oraz niektóre elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Strony.
 2. Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Sprzedawcy i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 3. Publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
 4. Właściciel Strony dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści.
 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
 6.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami końcowymi. Sprzedawca korzysta ze Zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Podane ceny nie zawierają podatku VAT i nie będzie on pobierany.

§ 8

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 5. Konto użytkownika ma okres ważności równy 365 dni od daty jego założenia. Po tym czasie zostaje ono automatycznie usunięte. Użytkownik może założyć nowe Konto na okres kolejnych 365 dni.

§ 9

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny)
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 11 pkt 3. a. 

Złożenie Zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem Umowy i zobowiązuje Klienta do zapłaty za zakupiony Produkt.

§ 10

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Wysyłka linku do pobrania Produktu na wskazany adres poczty elektronicznej e-mail. Klient ma 90 dni od daty dokonania Zakupu na pobranie materiałów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 2. Płatności elektroniczne
 3. Płatność kartą płatniczą

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 11

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 9 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w ciągu 48 godzin potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta: 
 4. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do bezzwłocznego dokonania płatności – w przeciwnym razie zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 7.  Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 8. Produkt jest możliwy do pobrania przez Klienta tylko 1 raz.

§ 12

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny (art. 27 Prawa konsumenckiego). Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w momencie zawarcia wydania zakupionej rzeczy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/ lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 3. Sprzedający bezzwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwrot materiałów odbywa się poprzez ich wysyłkę na adres e-mail Sprzedawcy.
 5. Sprzedający zwróci pieniądze Klientowi poprzez wpłatę na konto bankowe, z którego wpłaty dokonał Klient lub wskazane w formularzy zwrotu nie później niż w 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub od dnia zwrotu rzeczy (w zależności od tego, co nastąpi najpierw). Zwrócona kwota może zostać pomniejszona o koszt prowizji pobranej przez system automatycznych płatności, z którego korzysta Sprzedający lub/i o koszt przelewu zwrotnego, jeśli taki wystąpi.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  8. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 13

Reklamacja i gwarancja

 1. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. 
 2. Klient ma prawo do reklamacji zakupionych rzeczy jeżeli:

–  Plik jest uszkodzony (np. brak wszystkich stron),

– Zawartość pliku jest niezgodna z opisem (np. zamiast szkolenia o Marketingu internetowym otrzymał Przepisy kulinarne)

– Nie da się go otworzyć żadnym programem odpowiednim do obsługi plików zapisanych w zamówionym formacie

 1. Każdy Klient nabywający za pośrednictwem Strony produkt audio/video/PDF do którego została udzielona gwarancja ma prawo zwrotu zainwestowanej kwoty w ciągu 90 dni jeżeli uzna, że wiedza, jaką pozyskał ze szkolenia nie jest wystarczająca aby mu pomóc w założeniu i prowadzeniu firmy lub jest niemożliwa do zastosowania w praktyce (Gwarancja Zadowolenia). Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w sytuacjach, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, podejrzenie nielegalnej działalności cyfrowej, wielokrotne zakupy i próby zwrotów zakupionych rzeczy, itp.). 
 2. Aby skorzystać z Gwarancji Zadowolenia należy skontaktować się ze Sprzedawcą w sposób wskazany w § 3 pkt.2. podając swoje dane (imię, nazwisko i e-mail), nazwę kursu oraz datę i cenę zakupu.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni powiadomi Klienta o swojej decyzji dotyczącej jego roszczenia o prawo skorzystania z Gwarancji zadowolenia.
 4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o zwrot pieniędzy Klient ma obowiązek oddać Sprzedającemu materiały, za które zostanie przyznany mu zwrot pieniędzy. Zwrot materiałów odbywa się poprzez ich wysyłkę na adres e-mail Sprzedawcy. Jednocześnie Klient przesyła emailem oświadczenie zwrotu, które otrzyma od Sprzedającego. 
 5. Od momentu podjęcia przez Sprzedającego decyzji o zwrocie pieniędzy Klientowi Umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.
 6. Sprzedający zwróci pieniądze Klientowi poprzez wpłatę kwoty pomniejszonej o koszty manipulacyjne na konto bankowe wskazane przez Klienta nie później niż w 14 dni od dnia przyznania mu przez Sprzedającego prawa do skorzystania z Gwarancji Zadowolenia.
 7. Klient wraz z otrzymaniem zwrotu pieniędzy oświadcza, iż wypłacona kwota wyczerpuje jego wszelkie roszczenia w stosunku do Sprzedającego, wynikające z Umowy sprzedaży.

§ 14

Rękojmia

 1. Na podstawie atr.558 § 1 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca stosuje wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi
 2. Zgodnie z art. 556 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)
 3. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 5. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

§ 15

Dane osobowe w Serwisie internetowym i Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Strony jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Strony zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Strony mogą być: 
 1. W przypadku Klienta, który dokonał zakupu w Sklepie internetowym, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta osobie upoważnionej przez niego do realizacji przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

6. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów korzystających ze Strony niewskazane w niniejszym Regulaminie reguluje Polityka Prywatności dostępna pod tym adresem internetowym.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

3. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W razie, gdy Klient posiadający Konto Użytkownika nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.